Navigácia

O škole

Profil školy

Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2 v Košiciach je umelecká škola zameraná na odbory: 

  • odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
  • výtvarný odbor
  • hudobný odbor

 

Výtvarný odbor

Jeho študijné zameranie (výtvarná výchova) spája kresbu, maľbu, grafiku, dekoratívne činnosti, modelovanie a prácu s materiálom, fotografiu a animovanú tvorbu. Vyučovanie vo výtvarnom odbore ZUŠ je založené na prehlbovaní a rozvíjaní záujmu žiakov o výtvarnú tvorbu, ktorá je v edukačnom procese aplikovaná prostredníctvom pedagogického programu ako výtvarná výchova. Výtvarná výchova integruje zložky citovej a rozumovej výchovy. Uvádza dieťa do priestoru výtvarnej tvorby, ktorá predstavuje komplexný spôsob poznávania sveta, na ktorom sa v harmonickom vzťahu podieľajú všetky zložky osobnosti: senzibilita i racionalita, intuícia aj intelekt, fantázia, temperament, vedomé aj nevedomé duševné aktivity... V takejto úplnosti je poznávanie v súlade s prežívaním a je v ňom preklenutá aj nie celkom úplná rozumová poznateľnosť sveta. Cieľom takéhoto poznávania je rozvoj jedinečnosti osobnosti dieťaťa, ktorý smeruje k celistvému, nadpragmatickému vzťahu k svetu a k svojmu miestu v ňom. Je to smerovanie k budovaniu si vlastných predstáv, k vytváraniu vlastných, tvorivých riešení a k vyjadrovaniu svojho názoru. Výtvarná výchova plní svoje aktuálne kultúrne poslanie. Otvára žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia. Tak ako vo vývoji druhu plní umenie funkciu kultivácie a humanizácie, tak aj v osobnom vývine, vyjadrovanie sa prostriedkami umenia funguje ako katalyzátor vlastného začleňovania sa jednotlivca do kultúry. Vyplýva to zo stále aktuálnych prapôvodných potrieb prejavu: potreba zanechať stopu, označiť priestor a vec, artikulovať tvar a zvuk, urobiť gesto, predstierať a napodobňovať, interpretovať, hrať sa a preštrukturovávať skutočnosť... Najvyšším špecifikom výtvarnej výchovy je výchova ku kreativite.

 

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi lepšie poznať  a chápať  pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovať a selektovane využívať médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie. Audiovizuálna a multimediálna tvorba v základnom umeleckom vzdelávaní je tak chápaná jednak ako prostriedok umeleckej tvorby, ktorý je možné využívať v rôznych umeleckých odboroch, a tiež ako výsledok umeleckého procesu - hotový tvar umeleckého vyjadrenia. Cieľom výučby odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi, sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých obsahov, naučiť žiakov vytvoriť audiovizuálny a multimediálny produkt.

Poslaním odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby je zamerať sa na výchovu k médiám, ich hodnotám a  obsahom. Umožniť žiakom aktívne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť. Aktívne zapojiť žiakov do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho vlastného kreatívneho potenciálu pomocou tvorby vlastných produktov a praktickej tvorivej mediálnej práce. 

Základné umelecké vzdelávanie v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby v štátnom vzdelávacom programe  predstavuje súbor základných odborných informácií – súhrn principiálnych vedomosti a zručností uvedených v profile absolventa  nevyhnutných pre odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ako aj pre kvalifikované vykonávanie základných odborných činností.

Prehľad vzdelávacích oblastí:

-         Práca s témou, tvorba scenára

-         Práca s kamerou

-         Práca so zvukom

-         Práca so strihom

-         Interpretácia, moderovanie

Úlohou učiteľa je podnecovať žiakovo samostatné kritické usudzovanie vo vzťahu k médiám a ich produktom - reflexia, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, hodnotiace myslenie a tvorivo ho usmerňovať pri tvorbe vlastných audiovizuálnych diel.

 

 

Hudobný odbor

Novou možnosťou v našej SZUŠ je štúdium v hudobnom odbore so zameraním na hru na gitare, hru na klavíri, hru na husliach a hru na flautu. Chceli by sme tak podnecovať žiakov k rozvoju zručností v hre na nástroj a vnímaniu hudobného umenia aj vo vzťahu k audiovizuálnemu umeniu, kompozícií a improvizácií.

 

ROZVRH pre školský rok 2023/2024 TU

UČITELIA TU

POPLATKY: mesačný poplatok v SZUŠ je 25 EUR.

  •   č. účtu (IBAN): SK90 1100 0000 0029 2486 3067
  •   variabilný symbol: rodné číslo žiaka
  •   v poznámke pre príjemcu môžete uviesť meno a priezvisko žiaka


 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
    Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
  • +421 55 685 77 48

Fotogaléria