Navigácia

 • Máš umelecké črevo?

  Druháci OAMT sa zapojili do súťaže "Máš umelecké črevo", vyhlásenej Národnou galériou v Bratislave. Žiaci sa rozdelili na tímy a počas štyroch mesiacov pracovali na svojich projektoch na tému Identita. Semifinále súťaže sa konalo 22.3.2018 vo Východoslovenskej galérii, kde svoje projekty prezentovali pred odbornou komisiou v podobe multimediálnej prezentácie a vlastného vystúpenia.

  1. tím: Viktória Krajňáková a Nina Ciglanová

  2. tím: Tamara Mižáková a Samuel Alex Jasaň

  Pedagogické vedenie: Erik Sikora

 • Tlač z výšky - I.VA s Mgr. Kurucovou

  19. 2. 2018

  Tlač z výšky je charakterizovaná reliéfnou tlačovou formou. S touto technikou sa dnes oboznámili a zároveň si ju vyskúšali naši najmenší zuškári z výtvarného odboru pod vedením Mgr. Kurucovej s pedagógmi Ing. Tatarkom a Ing. Hirjakovou. Fotografie: Mgr. art. Kubásová

  Tlač z výšky alebo vysoká tlač je najstaršou tlačiarenskou technikou. Princíp tlače spočíva v tom, že požadovaný obraz sa nanesie na tlačovú formu a miesta, ktoré sa nemajú otláčať, sa mechanicky, prípadne chemicky odstránia. Na vyvýšené (neodstránené) miesta je nanesená tlačová farba a táto sa za pôsobenia tlaku otlačí na papier alebo iný podklad. Tlačiace prvky sú teda vyvýšené nad prvky netlačiace. Pri navaľovaní tlačovej farby na tlačovú formu sa táto nanesie iba na povrch vyvýšených tlačiacich prvkov. Vyryté časti, ktoré nevystupujú z reliéfu, zostanú na odtlačku biele.

 • SÚŤAŽ: ZLATÁ KLAPKA (uzávierka/zmena 31.1.2018)

  Pre všetkých, ktorých baví nakrúcanie vlastných videí, pre všetkých, ktorí si chcú svoje práce porovnať s rovesníkmi z celého Slovenska a vypočuť si názor profesionálov je tu celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže:

  ZLATÁ KLAPKA

   
  Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   
  Hlavný organizátor súťaže:
  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava
   
  Kontakt:

  • tel./fax.: 02/63835035
  • e-mail: sdo.zusjalbrechta@gmail.com

  Organizačné pokyny:

  • Súťaž je organizovaná bez nižších postupových kôl
  • Školské kolá môžu organizovať ZUŠ, ZŠ, Stredné školy a CVČ na základe dobrovoľnosti.

  Hlavné súťažné kategórie a časové limity:

  http://www.zusjanaalbrechta.eu/zlata-klapka/d-1833/p1=2436

  Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela – sa do súťaže prihlasujú nasledujúcim spôsobom:

  Vo vekovej kategórii 10 – 14 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 10 – 14 rokov v otvorených kategóriách):

  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Stredná škola, alebo Centrum voľného času a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) a jej doručením poštou na adresu:  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od 15.09.2017 do 31.1.2018 (rozhoduje dátum podania na pošte
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže
   3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).

  Vo vekovej kategórii 15 - 19 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 15 – 19 rokov v otvorených kategóriách):

  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Centrum voľného času, alebo samotný súťažiaci osobne -  a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) jej doručením poštou na adresu: ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od od 15.09.2017 do 31.1.2018 (rozhoduje dátum podania na pošte)
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže
   3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).
  • Ubytovanie zabezpečí organizátor súťaže, náklady na nocľah a cestovné si hradí účastník súťaže sám.
  • Pri prezentácii sa účastník preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz)
  • Občerstvenie v deň vyhlásenia výsledkov hradí usporiadateľ pre všetkých nominovaných a jedného zodpovedného pedagóga za zoskupenie.
  • Súťaž je organizovaná bez nižších postupových kôl. Školské kolá môžu organizovať ZUŠ, ZŠ, Stredné školy a CVČ na základe dobrovoľnosti.
  • Súťažiaci budú hodnotení odbornou porotou v zložení: Bude udelená špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre súťažný príspevok spĺňajúci dodatkové kritérium: Akékoľvek  otázky, alebo žiadosti o doplňujúce informácie zasielajte písomnou formou na špeciálnu e-mailovú adresu súťaže:  sdo.zusjalbrechta@gmail.com


   ZUŠ Jána Albrechta bude všetky aktuálne informácie súvisiace s priebehom súťaže uverejňovať na svojej web stránke www.zusjanaalbrechta.eu

   Organizačný výbor súťaže ZLATÁ KLAPKA
   • profesor Patrik Pašš - garant Ateliéru strihovej skladby Vysokej školy múzických umení
   • Anton Szomolányi - dekan filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
   • Zora Hudíková  - vedúca Ústavu mediálnej tvorby - Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
   • Moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie JOJ
   • predsedníčkou poroty je  Petra Kolevská -  herečka, moderátorka, scenáristka a  televízna producentka.
   • Súťažný príspevok, uchádzajúci sa o Cenu ministra, musí – v rámci svojej kategórie – obsahovať aj vzdelávaciu, edukatívnu rovinu (t.j. – musí ísť o dielo/príspevok, pri sledovaní ktorého je možné niečo, z odborného hľadiska overené, sa naučiť, alebo dozvedieť)

  Odkazy

  ​​​​​​​Kontakt: Mgr.art. Martin Ťažkýrnosti médií

 • MobilFest štartuje

  13. 6. 2017

  Tretí ročník MobilFestu štartuje

  Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach a občianske združenie MediaPark vyhlasujú 3. ročník súťažného festivalu filmov nakrútených na mobilné telefóny – MobilFest 2017. Krátke videá môžete kreovať a posielať do súťaže MobilFest 2017 od 12. júna do 31. októbra 2017, prostredníctvom formulára na webovej stránke www.mobilfest.eu. Zaslané videá musia mať minimálnu dĺžku 30 sekúnd a nemôžu trvať viac ako 5 minút.

  Viac informácií na: http://www.mobilfest.eu/treti-rocnik-mobilfestu-startuje/

 • POZOR SÚŤAŽ: ZLATÁ KLAPKA (http://www.zusjanaalbrechta.bratislava.sk/zlata%2Dklapka/d-1833/p1=2436)

  Pre všetkých, ktorých baví nakrúcanie vlastných videí, pre všetkých, ktorí si chcú svoje práce porovnať s rovesníkmi z celého Slovenska a vypočuť si názor profesionálov je tu
  celoslovenská súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže:
   
   
  ZLATÁ KLAPKA

   
  Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva SR
   
  Hlavný organizátor súťaže:
  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava
   
  Kontakt:

  • tel./fax.: 02/63835035
  • e-mail: sdo.zusjalbrechta@gmail.com


  Organizačné pokyny:

  • Súťaž je organizovaná bez nižších postupových kôl. Školské kolá môžu organizovať ZUŠ, ZŠ, Stredné školy a CVČ na základe dobrovoľnosti.
  • Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela možno prihlasovať do súťaže v nasledujúcich kategóriách:
    
     Názov kategórie Vek Minutáž
   1. Spravodajský príspevok 10 - 14 / 15 - 19 max 2 min.
   2. Publicistika/Dokument 10 - 14 / 15 - 19 max 7 min.
   3. Kamera 10 - 19 max 20 min.
   4. Strih 10 - 19 max 20 min.
   5. Réžia 10 - 14 / 15 - 19 max 20 min.
   6. Námet a Scenár * 10 - 19 max 20 min.
   7. Dievčenský herecký výkon pred kamerou 10 - 19 max 20 min.
   8. Moderátorka spravodajstva a publicistiky 10 - 19 max 7 min.
   9. Chlapčenský herecký výkon pred kamerou 10 - 19 max 20 min.
   10. Moderátor spravodajstva a publicistiky 10 - 19 max 7 min.
   11. Hudobný videoklip 10 - 14 / 15 - 19 max 7 min.
   12. Krátky hraný film 10 - 14 / 15 - 19 max 20 min.
   13. Animovaný film 10 - 19 max 3 min.


   * Do kategórie SCENÁR môže byť prihlásený súťažný príspevok iba ak je spracovaný v audiovizuálnej
      podobe a je prihlásený minimálne do jednej z horeuvedených súťažných kategórií.

   


  Uzávierka súťažných príspevkov je 31.1.2017

  PRIHLÁŠKY NA STIAHNUTIE

   Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela – sa do súťaže prihlasujú nasledujúcim spôsobom:

  Vo vekovej kategórii 10 – 14 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 10 – 14 rokov v otvorených kategóriách):

  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Stredná škola, alebo Centrum voľného času a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) a jej doručením poštou na adresu:  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od 15.09.2016 do 31.01.2017 (rozhoduje dátum podania na pošte
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže
   3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).

   Vo vekovej kategórii 15 - 19 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 15 – 19 rokov v otvorených kategóriách):

  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Centrum voľného času, alebo samotný súťažiaci osobne -  a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) jej doručením poštou na adresu: ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od od 15.09.2016 do 31.01.2017 (rozhoduje dátum podania na pošte)
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1.
   Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže

   3. Ak sa príspevok prihlasuje do viacerých kategórií stačí priložiť vyplnené prihlášky do príslušných kategórií. Audiovizuálne dielo stačí raz (1 DVD).

   

  • Ubytovanie zabezpečí organizátor súťaže, náklady na nocľah a cestovné si hradí účastník súťaže sám.
  • Pri prezentácii sa účastník preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz)
  • Občerstvenie v deň vyhlásenia výsledkov hradí usporiadateľ pre všetkých nominovaných a jedného zodpovedného pedagóga za zoskupenie.

    Súťažiaci budú hodnotení odbornou porotou v zložení:

  • profesor Patrik Pašš - garant Ateliéru strihovej skladby Vysokej školy múzických umení
  • Anton Szomolányi - dekan filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
  • Zora Hudíková  - vedúca Ústavu mediálnej tvorby - Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
  • Lucia Barmošová - moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie JOJ
  • predsedníčkou poroty je  Petra Kolevská -  herečka, moderátorka, scenáristka a  televízna producentka.

   Bude udelená špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre súťažný príspevok spĺňajúci dodatkové kritérium:

  • Súťažný príspevok, uchádzajúci sa o Cenu ministra, musí – v rámci svojej kategórie – obsahovať aj vzdelávaciu, edukatívnu rovinu (t.j. – musí ísť o dielo/príspevok, pri sledovaní ktorého je možné niečo, z odborného hľadiska overené, sa naučiť, alebo dozvedieť)

   

  Akékoľvek  otázky, alebo žiadosti o doplňujúce informácie zasielajte písomnou formou na špeciálnu e-mailovú adresu súťaže:  sdo.zusjalbrechta@gmail.com

  ZUŠ Jána Albrechta bude všetky aktuálne informácie súvisiace s priebehom súťaže uverejňovať na svojej web stránke www.zusjanaalbrechta.eu
   

  Organizačný výbor súťaže ZLATÁ KLAPKA

   

  Odkazy

   

  Kontakt: Mgr.art. Martin Ťažký

 • Výhercovia súťaže s Hej.sk a ich víťazné video s ISIC kartou

  Výhercovia súťaže s Hej.sk a ich víťazné video s ISIC kartou
  18. 11. 2016

  Naši šikovní zuškári uspeli v súťaži s preukazom ISIC/EURO26! 

  Úspešné video spojené so svojim preukazom: https://www.youtube.com/watch?v=lUO4Z71ZbF8

  Gratulujeme!!!

  Zoznam výhercov žrebovania zo dňa 17.11.2016:http://www.studentskypreukaz.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=206&utm_source=mailing&utm_campaign=161118_vyhercoviaPowerbank&utm_medium=mail

  Výhra pre víťazov: 

   

   

 • 26. 10. 2016

  Prváci odboru Audiovizuálnej a multimediálnej tvorby dnes tvorili technikou pixilácie (animovaním živých postáv). dnes tvorili technikou pixilácie (animovaním živých postáv).

 • MobilFest 2016 - Súťažný festival filmov nakrútených na mobilné telefóny

  MobilFest 2016 - Súťažný festival filmov nakrútených na mobilné telefóny

  Máte mobil? Nakrúťte ním film

  Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach a občianske združenie MediaPark vyhlasujú súťažný festival filmov nakrútených na mobilné telefóny – MobilFest 2016.

  Zrod nového „mobilného“ umenia

  Abstraktné zábery z mobilných telefónov využívajú vo filmoch i známi hollywoodski režiséri. Nakrúcanie videí mobilom je dnes popri sociálnych sieťach a globalizácii ďalším znakom súčasnej spoločnosti.

  „Chceme dať šancu všetkým. A ako môže nakrúcať každý? No predsa mobilom!“ opísala zrod myšlienky Mobilfestu jeho autorka, riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach Jarmila Uhríková.

  Festival filmov nakrútených mobilom je jedinečný projekt, do ktorého sa môže zapojiť každý, kto v sebe skrýva tvorivý potenciál. Široká škála technických možností mobilných telefónov nepozná hranice. Presne tak ako umelecká tvorba, ktorej sa nekladú žiadne bariéry. Stačí byť originálny a pracovať na svojom talente. Krátke videá môžete kreovať a posielať do súťaže MobilFest 2016 od 1. februára do 15. apríla 2016, prostredníctvom formulára na webovej stránke www.mobilfest.eu. Zaslané videá musia mať minimálnu dĺžku 30 sekúnd a nemôžu trvať viac ako 5 minút.

  O ocenených dielach rozhodne porota. Výsledky Mobilfestu budú známe 7. mája 2016 na slávnostnom vyhodnotení v košickom kine Úsmev.

  Súťaží sa v troch kategóriách

  I. DOSPELÍ (nad 18 rokov),

  a) filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip),

  b) art video,

  c) šport (video zo športového podujatia).

  II. ŠTUDENTI A ŽIACI (14 – 18 rokov),

  a) filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip),

  b) art video,

  c) šport (video zo športového podujatia).

  III. DETI (do 14 rokov),

  a) voľná tvorba.

   

  Každý súťažiaci bude automaticky zaradený do špeciálneho hlasovania o Cenu diváka. Video, ktoré získa najviac „lajkov“ na youtube kanáli Mobilfestu, vyhráva!

  Mobilný telefón je ideálnym nástrojom, ktorý môže vniesť nové prvky do umeleckej tvorby. MobilFest ponúka preto priestor tvorcom, aby uplatnili mobil v oblasti súčasného umenia, ukázali jeho potenciál ako umeleckého nástroja a našli nové možnosti pre súčasné umenie. Film je jedno z najstarších remesiel na svete. Hoci sa to nezdá. Ako kedysi povedal Gabriel Laub: „Základnú ideu kinematografie vyslovil už Galileo Galilei: ‚A predsa sa točí…‘“

  Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie.

  Všetky novinky o festivale nájdete na webovej stránke www.mobilfest.eu

  Buďte v obraze a sledujte aj našu facebook stránku Mobilfest

 • Odbor audiovizálnej a multimediálnej tvorby
  17. 10. 2013

  Do galérie Odbor audiovizálnej a multimediálnej tvorby boli pridané fotografie z preberania učiva čo je celok, polocelok, detail. 

 • Slovenský detský Oskar - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

  Slovenský detský Oskar - odovzdávanie cien. Získali sme 3 nominácie a 2 Oskarov. Žiaci Dominik Matulaj a Alex Kuliková boli tí šťastní, ktorí si Oskarov prevzali na celoslovenskej súťaži v Bratislave. 

 • Fotoalbum - Tanečný odbor
  25. 6. 2013

  Vo fotoalbume sú pridané fotky z tanečného odboru.

 • Fotoalbum školy
  4. 6. 2013

  Do galérie  boli pridané fotografie.

 • Naše odbory

  Naše odbory

  Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2 v Košiciach je umelecká škola zameraná na odbory: 

   

  - odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

  - výtvarný odbor

  - tanečný odbor

  - hudobný odbor

  - literárno - dramatický

  Škola sídli na Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej, Petzvalová 2 v Košiciach.

   

 • Letná filmová akadémia - 3. ročník

  Letná filmová akadémia - 3. ročník

  Žiaci nerozoznávajú, ako na nich vplýva televízia, rozhlas,printové média. Projekt „Letná filmová akadémia“ priblíži žiakom mediálnu prácu, ktorá je určite zaujímavá pre všetky deti. Hravou formou naučíme deti rozpoznávať vplyvy médií na ich rozvoj. Zaujímavá téma, akou je ovplyvňovanie médií v živote každého jedinca bude tvoriť hlavný cieľ, ktorý budeme názorne rozvíjať nakrútením rôznych modelových šotov. Žiaci získajú zručnosti v oblasti práce s kamerou a následným strihom svojich vlastných filmov, či reportáži. Rozoberanie nakrútených šotov im prinesie zdravý názor na mediálny svet, v ktorom žijeme. Žiaci nakrútia film o sídlisku v Košiciach. Budeme pracovať formou workshopov s prihliadnutím na vek, t.z. žiaci 1.stupňa a žiaci 2. stupňa základnej školy. Projekt je pripravený počas letných prázdnin vzhľadom na  nutnú pravidelnú účasť detí. Po skončení „Letnej filmovej akadémie“ žiaci získajú „vysvedčenie“- certifikát o absolvovaní. Na projekte budú spolupracovať odborníci z médií – kameraman, režisér, fotograf, programový vedúci a dobrovoľníci. Letná filmová akadémia sa uskutočňuje v spolupráci s občianskym združením ADEVYK

  prihlášky na 3. ročník

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná umelecká škola, Petzvalova 2, Košice
  Petzvalova 2, 040 11 Košice-Západ
 • +421 905 819 348

Fotogaléria